Loc. Boniprati

Dati in Diretta da Saccone

Temperatura e Temperatura di Rugiada espresse in °C; Luminosità e Umidità espresse in %; Pressione espressa in Pascal